Политика по качество

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД.

Политиката по управление на качеството е насочена към предоставяне на професионални и качествени услуги при извършване на основните процеси, съобразно приложимото национално и европейско законодателство, стандартите на компанията, фирмената култура и конюнктурата на пазара, чрез осъществяване на постоянен  контрол на качеството на горивата и гъвкава и ефективна ценова стратегия, отговарящи на изискванията на клиентите и носещи максимална полза за организацията и нейните заинтересовани страни.

Стратегически цели и приоритети

Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите стратегически цели и приоритети:
 • разширяване на заемания пазарен дял;
 • повишаване на качеството на предлаганите услуги/ продукти в съответствие с нормативната уредба;
 • установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;
 • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;
 • използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията;
 • ефективно използване на наличните ресурси- материални, човешки и финансови, вкл. минимизиране на загубите;
 • оптимизиране на работните процеси;
 • изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните референции и оплаквания;
 • развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии;
 • постигане и запазване на ангажираност на всички работещи с Политиката и целите по качеството;
 • постоянна мотивация на работещите от името и за сметка на организацията;
 • поддържане и непрекъснато развитие на лидерските качества на ръководството;
 • поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;
 • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството.

Основни принципи

За реализация на политиката си ръководството на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД
прилага следните основни принципи:
 • лидерство- водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството;
 • управление на риска- определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действие за овладяване на тяхното въздействие;
 • прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
 • оптимизиране на ресурсите;
 • поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
 • непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК;
 • приобщаване на персонала чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията.