Доклад за безопасност

Околна среда

Намаляване на потреблението на гориво чрез екологосъобразно управление на автомобили

Удобството на личната мобилност, което предоставят автомобилите може да бъде съпоставено с тяхното въздействие върху околната среда. Независимо, че по-строгите законодателни изисквания дават своя принос за непрестанно повишаващата се еколочност на автомобилите, движещите се по пътищата на Европа 216 млн. автомобила представляват огромен замърсител на въздуха, който е причина за смъртта на 370 000 души годишно. Автомобилите също така са отговорни за генерирането на 12% от емисиите на парникови газове.

Независимо от това, че като обща стойност емисиите на парникови газове намалява, от 1990 г. насам емисиите от националния транспорт на 15-те стари държави-членки на ЕС са се увеличили с 26%, като над 90% от това увеличение се дължи на сухопътния транспорт. За преодоляване на това предизвикателство се работи в няколко различни направления.

Например, стратегия на ЕС, която се изпълнява от 1995 г. до момента, цели намаляване на средните емисии СО2 от нови автомобили до 120 г/км до 2012 г., т.е. намаление до нива приблизително 25% по-ниски от настоящите. Подобряването на системите за обществен транспорт е друг приоритет, целящ да насърчи гражданите да оставят автомобилите си у дома. Организират се и редица кампании за насърчаване на карането на колела и ходенето пеш, както и трудова дейност чрез телекомуникация.

Управление на автомобили за намаляване на емисиите

Когато използването на автомобил е абсолютно наложително, съществуват начини за намаляване на въздействието върху околната среда на планетата. Съвместно с партньори в девет държави-членки на ЕС, паневропейска кампания ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ се изпълнява от м. септември 2007 г. с цел повишаване на информираността относно практиките за екологосъобразно управление на автомобили, известни като „еко-шофиране“. Съгласно оценките на организаторите на кампанията, еко-шофирането е в състояние да намали потреблението на гориво – и в резултат на това емисиите на парникови газове – с до 10 процента. От началото на тази година Холандия въведе еко-шофирането като задължителен елемент на изпита за придобиване на правоспособност за управление на автомобили.

 

Еко-шофирането се базира на пет златни правила:

  1. Превключвайте скорости, когато оборотите на двигателя са между 2 000 и 2 500 об/мин., като карате на максимално висока предавка.
  2. Шофирайте с постоянна скорост. Това намалява консумацията на гориво, тъй като ненужното ускоряване води до преразход на гориво. Карането с висока скорост повишава и консумацията на енергия: при скорост 120 км/ч. консумацията на гориво на километър е 30% по-високо от това при шофиране със скорост 80 км/ч.
  3. Внимателното следене на потока на движението ви помага да избегнете прекомерно честото натискане на педалите за спирачката и газта и да поддържате равномерна скорост.
  4. Проверявайте редовно налягането в гумите. Ако то е 25% под необходимото, съпротивлението се увеличава с 10%, а потреблението на гориво с 2 процента.
  5. Намалявайте скоростта постепенно, отпускайки педала на газта и оставайки на същата скорост. Това активира прекъсвача на горивото на двигателя, като в резултат на това автомобилът практически не консумира гориво.

Рисково аварийни характеристики на пропан-бутановата смес

Бутанът и пропанът, дефинирани под общото название Втечнени Въглеводородни Газове, се добиват по време на рафинирането на суровия нефт или на природния газ. ВВГ са в газова фаза при нормална температура и налягане, и преминават в течна фаза при повишаване на наляганета или понижаване на температурата. Когато изтичането в атмосферата е в течна фаза,то изпаряването започва незабавно.

Характеристики

  • Безцветен газ със специфична миризма,поради одорирането му;
  • Горими. В определени концентрации с въздуха, могат да образуват експлозивни смеси;
  • Могат да причинят задушаване без видими признаци;
  • Отлагат се ниско по земята. Изпаряват се разширявайки обема си 250 пъти;
  • При нагряване, топлината предизвиква нарастване на налягането в съда.

При високи концентрации, в затворени непроветриви пространства, ВВГ може да причини неразположение, главоболие и дори задушаване, постепенно измествайки количеството кислород. ВВГ може да причини студови изгаряния, при попадане върху кожата, очите, причинени от бързото изпаряване и последвалото поглъщане на топлина. В такива случаи или при възможност за възникване на такива да се носят предпазни облекла, обувки, ръкавици и очила.

Физико-химически свойства газ пропан-бутан

Физико-химическите свойства на втечнения въглеводороден газ пропан-бутан са съгласно БДС 5670-83 “Газове въглеводородни втечнени”. По долу са дадени някои от по-важните характеристики на втечнените въглеводородни газове пропан и бутан.

Наименование
Пропан
Бутан

Химическа формула

С3Н8

С4Н10

Плътност на втечнения газ (kg/m3)

520-580

520-580

Плътност на парите (kg/Nm3)

1.97

2.60

Плътност на парите спрямо въздуха

1.56

2.06

Долна граница на взривяемост, %

2.10

1.90

Горна граница на взривяемост, %

9.50

9.10

Температура на самовъзпламеняване °С

466

405

Налягане на парите при темпетатура 45 °С (Мра)

1.60

1.60

1.60

Категория на производство по пожарна опасност

А

А

Клас на взривоопасност резервоарен парк

клас В-Iг

клас В-Iг

Категория на взривоопасност помпен блок

клас В-Iг

клас В-Iг

Категория и група на взривоопасната смес

IIA-T1

IIA-T1

В зависимост от предназначението си, втечнените въглеводородни газове се произвеждат в три марки:

А, Б, В

Зимна смес

(60-65% пропан и 35-40% бутан)

Лятна смес

(35-40% пропан и 60-65% бутан)