Безопасност

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. Политиката по качеството е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и прилагана от всички служители в администрацията на дружеството. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.


ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, СЪОБРАЗНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИТЕ НА КОМПАНИЯТА, ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.


Ръководството на организацията официално декларира Политиката по управление на качеството, като неразделна част от целия процес на работа на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите основни цели:

 • разширяване на заемания от Организацията пазарен дял;
 • предоставяне на качествени услуги в съответствие с нормативната уредба;
 • оформяне на кръг от постоянни клиенти;
 • установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;
 • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;
 • използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността;
  непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията;
 • повишаване на полезността при използване на наличната материална, човешка и финансова база;
 • намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;
 • изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните референции и оплаквания;
 • развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии;
 • постигане и запазване на ангажираност на всички служители в администрацията на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД с Политиката и целите по качеството;
  постоянна мотивация на служителите;
 • поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на управителя с помощта на допълнителни обучения и квалификация;
 • поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;
 • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството;
 • стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива.

Ръководството на органиизацията декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството и предлаганите услуги ще се спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на непрекъснатото усъвършенстване на системата.
Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността!


КАТО УПРАВИТЕЛ НА „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

 

Управител: Илиян Грънчаров

Дата: 15.01.2015г.